Přijímací zkoušky

Úroveň vzdělání požadovaná k přijetí

Ukončené vysokoškolské studium v magisterském studijním programu složením státních závěrečných zkoušek a obhájením diplomové práce.

Přijímací zkoušky

Termíny: 28.6.2009 a 18.9.2009 (vždy pátek)

Požadavky:

§        Kvalitně zpracovaná vědecká esej na zvolené téma týkající se zaměření předpokládané disertační práce doplněná seznamem literatury (v češtině a angličtině nebo němčině). Rozsah cca 5 stran formátu A4 v českém/ slovenském nebo v anglickém jazyce (jde-li o cizince, který zamýšlí studovat v anglickém jazyce). S jednotlivými vyučujícími lze dohodnout osobně i jiná témata eseje. V každém případě je vhodné konzultovat esej s některým z vyučujících (jako s potenciálním školitelem) ještě před jejím odevzdáním. Seznam školitelů, přehled témat a popis, jak kontaktovat školitele, naleznete zde.

§        Zkouška z předmětu Ekonomie. Popis zkoušky (včetně okruhů) naleznete zde. Cílem přijímacího pohovoru je ověřit předpoklady uchazeče k vědecké práci a upřesnit zaměření jeho budoucí disertační práce.

§        Co nejúspěšnější složení odborné zkoušky ze dvou cizích jazyků, přičemž prvním jazykem musí být angličtina nebo němčina.

Okruhy pro přijímací pohovor na doktorské studium oboru Ekonomie
Akademický rok 2010 – 2011

 • 1. Modely chování spotřebitele a analýza poptávky na trzích zboží a služeb
 • 2. Produkční analýza a nákladové funkce firmy
 • 3. Formy nedokonalé konkurence a struktury současných odvětví
 • 4. Diskriminace spotřebitelů monopolem
 • 5. Alternativní firemní cíle
 • 6. Trh práce
 • 7. Trh kapitálu
 • 8. Všeobecná rovnováha a alokační efektivnost
 • 9. Makroekonomické teorie spotřeby a investic
 • 10. Trh peněz a monetární politika
 • 11. Veřejné rozpočty a fiskální politika
 • 12. Teorie determinace měnových kursů
 • 13. Nezaměstnanost jako makroekonomický problém
 • 14. Inflace jako makroekonomický problém. Léčení inflace
 • 15. Vztah inflace a nezaměstnanosti
 • 16. Otázky ekonomického růstu

Uvedené okruhy nemají charakter zkouškových otázek. Jde spíše o témata k rozpravě v rámci přijímacího pohovoru, jehož cílem je ověřit předpoklady uchazeče k vědecké práci a předběžně vymezit zaměření jeho budoucí disertační práce. Základní literatura

 • Hořejší, Bronislava – Soukupová, Jana – Macáková, Libuše – Soukup, Jindřich: Mikroekonomie. Praha, Management Press 2006, ISBN 80-7261-150-X.
 • Soukup, Jindřich – Pošta, Vít – Neset, Pavel – Pavelka, Tomáš – Dobrylovský, Jiří: Makroekonomie. Moderní přístup. Praha, Management Press 2007, ISBN 978-80-7261-174-4.
 • Odborné časopisy sekonomickou tématikou.