Profil katedry

Činnost katedry manažerské ekonomie zahrnuje jak pedagogické, tak i vědecko výzkumné aktivity.
V pedagogické činnosti poskytuje katedra vzdělání v oblasti ekonomické teorie (tj. makroekonomie, mikroekonomie, hospodářských dějin a dějin ekonomických učení). S látkou těchto předmětů se studenti mohou seznámit v povinných a ve volitelných kursech. Povinné kursy nabízejí celkový přehled problematiky na příslušné odborné úrovni, volitelné kursy se pak zaměřují na podrobnější rozbor dílčích otázek (např. problematika ekonomie volného času, etiky apod.).

Katedra manažerské ekonomie zaměřuje svůj výzkum a vývoj do dvou prioritních oblastí. První oblastí je hodnocení dopadů hospodářské politiky na podnikovou sféru v České republice. Hodnocení hospodářské politiky ovšem přitom přihlíží k pozici ČR v Evropské unii a v světovém hospodářství. Druhou oblastí je aplikace moderních poznatků mikroekonomie, makroekonomie a hospodářských dějin ve výuce. Důraz je přitom kladen na využití moderních informačních a komunikačních technologií v pedagogickém procesu. Výzkumná a vývojová činnost se tím úzce propojuje s rozsáhlou pedagogickou činností pracovníků katedry.

Mezinárodní činnost katedry se týká jak pedagogiky, tak výzkumu a vývoje. Pracovníci katedry se podílejí na výuce předmětů v anglickém jazyce na doktorském stupni studia VŠE a v mezinárodních studijních programech VŠE. V oblasti výzkumu a vývoje spolupracovali či spolupracují pracovníci katedry na mezinárodních projektech zejména s kolegy z Itálie a Spojeného království.