Témata disertačních prací

Zadání jednotlivých témat je pouze orientační. Konkrétní zadání doktorské práce lze specifikovat v rámci konzultací s jednotlivými vyučujícími.

Uchazeč o studium již při přijímacím řízení předkládá vědecký záměr předpokládané doktorské disertační práce v rozsahu cca v rozsahu 10 stran v jazyce českém a 5 stran v jazyce anglickém, popř. německém. Navržené téma zasadí do teoretického rámce daného doktorského programu a oboru, specifikuje cíl disertace, její možnou strukturu a přínosy zpracování. Přílohou vědeckého záměru je seznam relevantní prostudované literatury. Uchazečům se doporučuje předem konzultovat vědecký záměr s vybraným profesorem či docentem příslušného oboru. Pokud se konzultace uskuteční, je uchazeč povinen uvést i jméno učitele, s nímž svůj projekt konzultoval.¨Kontakty na učtele najdete v telefonním seznamu uvedeném na hlavní stránce školy www.vse.cz