Témata disertačních prací

Zadání jednotlivých témat je pouze orientační. Konkrétní zadání doktorské práce lze specifikovat v rámci konzultací s jednotlivými vyučujícími.

Uchazeč o studium již při přijímacím řízení předkládá vědecký záměr předpokládané doktorské disertační práce v rozsahu cca v rozsahu 10 stran v jazyce českém a 5 stran v jazyce anglickém, popř. německém. Navržené téma zasadí do teoretického rámce daného doktorského programu a oboru, specifikuje cíl disertace, její možnou strukturu a přínosy zpracování. Přílohou vědeckého záměru je seznam relevantní prostudované literatury. Uchazečům se doporučuje předem konzultovat vědecký záměr s vybraným profesorem či docentem příslušného oboru. Pokud se konzultace uskuteční, je uchazeč povinen uvést i jméno učitele, s nímž svůj projekt konzultoval. Kontakty na učitele najdete v telefonním seznamu uvedeném na hlavní stránce školy www.vse.cz.

 

Témata disertačních prací
doc. Jan Čadil, PhD Lidský kapitál a ekonomický růst – teoretická východiska a empirické zjištění.
Výzkum a vývoj, konkurenceschopnost a ekonomický růst – teoretická východiska a empirická zjištění.
Stejné mzdy za stejné stejnou práci – metodiky vedoucí k rozdílným výsledkům.
doc. Ing. Tomáš Pavelka, PhD Minimální mzda jako nástroj hospodářské politiky.
Flexibilita trhu práce.
Příčiny nízkých mezd v České republice v porovnání s Eurozónou.
doc. Ing. Vít Pošta, PhD Vliv hospodářského cyklu na finanční situaci firem.
Strukturální nezaměstnanost: odhady a determinanty.
Faktory míry úspor domácností: role opatrnostních úspor.
Výnosnosti finančních aktiv a skokové procesy.
Prof. Ing. Pavel Sirůček, PhD České země z pohledu radikálních inovací a „tahounů“ dlouhých vln.
Hospodářské krize a stagnace 21. století – průběh, příčiny, poučení.
Podnikatel a podnikání v ekonomických teoriích. 
Revoluce 4.0 pohledem ekonomických teorií.
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. Efekty rozpočtové a měnové politiky ve vybraných segmentech ekonomiky.
Očekávané ekonomické důsledky technologického rozvoje konce 20. a počátku 21. století (čtvrté průmyslové revoluce). 
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. Úkoly a strategie interních (podnikových) lobbistů.
Podnikatelské prostředí a výkon firmy (komparativní studie).
Hodnocení externích faktorů podnikání s důrazem na ekonomické a institucionální faktory.