Projekty

Grantová agentura: Rada vlády pro sociální a ekonomickou strategii

Název projektu: Sociální a ekonomické souvislosti integrace ČR do EU – ekonomická konvergence, konkurenceschopnost a sociální soudržnost, dílčí projekt „Názory představitelů podnikové sféry na stav a vývoj konkurenceschopnosti zpracovatelského průmyslu“

Řešitel dílčího projektu: prof.. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba trvání: 2000 – 2001

Výsledky dílčího projektu: realizace terénní šetření mezi podniky zpracovatelského průmyslu a analýza jeho výsledků pro potřeby vlády ČR. Zaměření výzkumu: zjištění a vyhodnocení očekávání představitelů podnikové sféry ohledně vstupu ČR do Evropské unie.

 

Grantová agentura: Rada vlády pro sociální a ekonomickou strategii

Název projektu: Nové příležitosti a možná rizika – sociální a ekonomické souvislosti integrace ČR do EU“. Dílčí projekt: „Dopady přistoupení ČR k EU na podnikovou sféru“

Řešitel dílčího projektu: prof.. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba řešení: 2001 – 2002

Výsledky dílčího projektu: realizace terénní šetření mezi podniky zpracovatelského průmyslu a analýza jeho výsledků pro potřeby vlády ČR. Zaměření výzkumu: zjištění a vyhodnocení očekávání představitelů podnikové sféry ohledně vývoje podnikové sféry po vstupu ČR do Evropské unie.

 

Grantová agentura: Hlávkova nadace

Název projektu: Změny ekonomického prostředí a jejich dopad na podniky v procesu připojování CR do EU.

Řešitel projektu: Doc. Ing. Lubomíra Brenová, CSc.

Doba řešení: 2001 – 2002

Výsledky projektu: Charakteristika stavu naší ekonomiky v průběhu transformačního procesu, analýza faktorů, které jej ovlivnily. Průběh transformace, a vlivy transformace na firmy ve smyslu etiky podnikání

 

Grantová agentura ČR

 

Evidenční číslo projektu: GA 402/06/0249

Název projektu: Migrace kvalifikované pracovní síly po vstupu České republiky do EU

Řešitel projektu: doc.. PhDr. Libuše Macáková, CSc.

Doba řešení: 2006 – 2008

Výsledky projektu: probíhá

 

Evidenční číslo projektu: GA 307/06/026

Název projektu: Vývoj ekonomie jako předmětu vysokoškolské výuky v českých zemích do roku 1948

Řešitel projektu: doc. PhDr. Jaroslav Krameš, CSc.

Doba řešení: 2006 – 2008

Výsledky projektu: probíhá

 

Evidenční číslo projektu: GA 402/05/2509

Název projektu: Metodologie hodnocení účinků strukturálních politik

Řešitel projektu: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba řešení: 2005 – 2007

Výsledky projektu: probíhá

Evidenční číslo projektu: GA 402/03/1315

Název projektu: Vliv ekonomického prostředí ČR na podniky v procesu připojování ČR k EU

Řešitel projektu: doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc.

Doba řešení: 2003 – 2005

Výsledky projektu: výzkum se zabýval analýzou konkurenceschopnosti firem zpracovatelského průmyslu před vstupem do EU a předpokládanými dopady vstupu do EU. Výsledky byly publikovány v odborných sbornících a závěrečné zprávě projektu.

Grantová agentura: GA ČR

Evidenční číslo projektu: GA 402/00/0499

Název projektu: Výzkum základních charakteristik mikroekonomického prostředí v ČR netradičními metodami počítačové simulace

Řešitel projektu: doc. M. Keřkovský, CSc. – VUT Brno,

Spoluřešitel projektu: prof.. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba řešení: 2000 – 2002

Výsledky projektu: výzkum se zabýval identifikací základních charakteristik mikroekonomického prostředí (zejména pak spotřebitelské poptávky) v ČR s použitím nástrojů počítačové simulace.

Grantová agentura: GA ČR

Evidenční číslo projektu: GA 402/00/0447

Název projektu: Aplikovaná mikroekonomie v podmínkách české ekonomiky

Řešitel projektu: doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc.

Doba řešení: 2000 – 2002

Výsledky projektu: obohacení mikroekonomické teorie chování ekonomických subjektů formou aplikace teorie chování spotřebitelů, firem a státu na chování těchto subjektů v prostředí české ekonomiky.

Rozvojové projekty

 

Evidenční číslo projektu: RP 603-3/2004

Grantová agentura: rozvojový projekt MŠMT

Název projektu: Vedlejší specializace „Externí prostředí firmy“

Řešitel: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba trvání: 2004

Výsledky projektu: Bylo vypracován návrh uvedené vedlejší specializace a předložen pedagogickému kolegia děkana.FPH k projednání. V současnosti probíhá schvalovací řízení

Evidenční číslo projektu: RP 373/2003

Grantová agentura: rozvojový projekt MŠMT

Název projektu: Rozvoj využití e-Learningu na VŠE, dílčí projekt: Příprava předmětů nabízených na VŠE v Praze v distančním vzdělávání interaktivní formou

Řešitel dílčího projektu: prof.. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba trvání: 2003

Výsledky projektu: Bylo vypracováno celkem 11 kursů pro distanční formu vzdělávání v on-line verzi (tj. pro internet) s využitím výukového software eDoceo.

Evidenční číslo projektu: RP 138/2002

Grantová agentura: rozvojový projekt MŠMT

Název projektu: Příprava kursů nabízených na VŠE v Praze distanční formou v rámci uskutečňovaných studijních programů

Řešitel: doc. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba trvání: 2002

Výsledky projektu: Bylo vypracováno celkem 20 kursů pro distanční formu vzdělávání- zejména v multimediální podobě (za pomoci programu Zoner Context), jednak pro práci na internetu (s využitím výukového software eDoceo).

Fond rozvoje vysokých škol

 

Grantová agentura: Fond rozvoje vysokých škol

Evidenční číslo projektu: 1058-Fa/2005

Název projektu: Vytvoření multimediální formy přednášek z mikroekonomie pro studenty doktorského studia

Řešitel projektu: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba řešení: 2005

Výsledky projektu: zvukové nahrávky 16 přednášek z předmětu mikroekonomie pro studenty doktorského studia doprovázené prezentacemi v MS PowerPointu. Nahrávky jsou přístupné na distančním portálu FPH v položce e-learning, multimedia, MIE911.

Grantová agentura: Fond rozvoje vysokých škol

Evidenční číslo projektu: 1442-F5d/2004

Název projektu: Adaptace simulátoru poptávky pro využití ve výuce mikroekonomie

Řešitel projektu: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba řešení: 2004

Výsledky projektu: výsledkem projektu bylo vznik simulátoru poptávky ve zjednodušené verze tak, aby bylo možné používat simulátor poptávky ve výuce předmětu mikroekonomie – v těch částech předmětu, které jsou věnovány problematice spotřebitelského chování jedinců.

Grantová agentura: Fond rozvoje vysokých škol

Evidenční číslo projektu: 109/2001

Název projektu: Distanční studium mikroekonomie s využitím multimediálního učebního textu

Řešitel projektu: doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc.

Doba řešení: 2001

Výsledky projektu: vypracování základního kursu mikroekonomie pro potřeby výuky mikroekonomie na českých vysokých školách distanční formou vzdělávání

Grantová agentura: Fond rozvoje vysokých škol

Evidenční číslo projektu: 109/1998

Název projektu: Obsah předmětů ekonomické teorie vyučovaných na ekonomických fakultách ČR

Řešitel projektu: doc. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba řešení: 1998- 1999

Výsledky projektu: vypracování standardů výuky předmětů ekonomické teorie (tj. makroekonomie, mikroekonomie a dějin ekonomických teorií) pro potřeby výuky vysokých škol

Interní grantová agentura VŠE

Interní grantová agentura VŠE

Evidenční číslo projektu: : 7/2006 IGA

Název projektu: Efektivnost českého kapitálového trhu a vybrané aspekty portfolio managementu

Řešitel projektu: Ing. Vít Pošta

Doba řešení: 2006 – 2007

Výsledky projektu: probíhá

 

Evidenční číslo projektu: : 17/2005 IGA

Název projektu: Společenská odpovědnost firem (CSR) jako součást podnikatelského prostředí – teoretická východiska a ekonomická realita

Řešitel projektu: Ing. Jana Soukupová, CSc.

Doba řešení: 2005 – 2006

Výsledky projektu: probíhá

 

Evidenční číslo projektu: : IG 309043

Název projektu: Adaptační procesy firem na podnikání v EU

Řešitel projektu: doc.Ing. Jiří Dvořáček, CSc.

Řešitel dílčího projektu: Ing. Zuzana Džbánková, PhD

Doba řešení: 2003 – 2004

Výsledky projektu: Projekt analyzoval komplexně situaci v českých podnicích na prahu vstupu ČR do EU a očekávaných prvních kroků po vstupu. Specifická pozornost byla věnována otázkám strategie malých, středních a velkých podniků, jakož i konkurenční schopnosti, možnostem financování a situaci podniků ve strukturálně postižených a hospodářsky zaostalých oblastech. V souvislosti s pracovní silou byla analýza zaměřena i na měnící se požadavky na etiku v podnikání, včetně přiblížení změn v legislativě EU, reagující na nedávné účetní a finanční skandály ve světě. Výzkum se zabýval i problematikou vliv přímých zahraničních investic na prosperitu českých firem. Výsledky projektu byly publikovány: DVOŘÁČEK, Jiří. Strategická analýza vybraných faktorů podnikání v EU. 1. vyd. Praha : Oeconomia, 2005. 153  s. ISBN 80-245-0818-4.

 

Evidenční číslo projektu: IG307022

Název projektu: Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky před vstupem do EU – etické aspekty procesu připojování

Řešitel projektu: Ing. Zuzana Džbánková, PhD

Doba řešení: 2002 – 2003

Výsledky projektu: cílem projektu bylo analyzovat konkurenční schopnost podnikatelské sféry při vstupu do EU s důrazem na etické aspekty. Výzkum byl založen na dotazníkovém šetření, které proběhlo jednak mezi studenty VŠE různých fakult a jednak v podnikové sféře. Výzkum poskytuje názory nastupující mladé generace ekonomů na zkoumaný problém.