Plán studia

Podrobnou specifikaci jednotlivých úkolů najdete v opatření děkana 4/2008 ze 16. června 2008, které je zveřejněno na stránce FPH.

Během 3 až 4 let studia je doktorand aktivní v následujících oblastech:

A. Věda a výzkum

  • Hlavním úkolem studia je zpracování doktorské práce založené na vlastním výzkumu doktoranda.

  • Průběžné výsledky svého výzkumu student prezentuje v rámci vystoupení na konferencích (nejméně 1 ročně), příspěvcích do sborníků z konferencí, článků do odborných časopisů apod. (nejméně 5 článků během celého studia).
  • Student během svého studia zpracuje a předloží minimálně jeden výzkumný projekt vybrané agentuře podporující výzkum a vývoj (GA ČR apod.) a jeden projekt interní grantové agentuře na VŠE (IGA VŠE či IGA FPH).

  • Student prezenční formy absolvuje nejméně měsíční studijní pobyt na zahraniční univerzitě. Student kombinované formy absolvuje (či prokáže) nejméně měsíční zkušenost (studijní, pracovní) ze zahraničí.

B. Pedagogika

Během prvních dvou let studia absolvuje tři fakultně povinné předměty (Metodologie vědecké práce, Statistika pro vědecký výzkum nebo Kvantitativní metody pro ekonomickou analýzu a Ekonomie), jeden předmět oborově povinný (Dynamické modely v ekonomii – vybrané kapitoly) a dva volitelné předměty z nabídky všech kateder Fakulty podnikohospodářské. Přitom jsou povinni složit nejméně dvě zkoušky během prvního ročníku studia. Charakteristika předmětů je uvedena v informačním systému školy ISIS.

Doktorandi dále zajišťují výuku 2 seminářů (tj. 4 hodin á 45 minut) týdne plus 2 hodiny konzultací týdně. Při výuce jde převážně o předmět Ekonomie na bakalářském stupni studia.

Ukončení studia

Studium je ukončeno jednak úspěšným složením státní doktorské zkoušky a jednak úspěšnou obhajobou doktorské práce.

Požadavky na státní doktorské zkoušku jsou uvedeny na stránce FPH.

Požadavky na doktorskou práci jsou uvedeny na stránce FPH.