Podmínky ukončení – Makroekonomie (3MI404 a 3MI406)

Podmínky ukončení kursu obsahuje akreditace předmětu uvedená v ISIS. Zde je uvedena pouze konkretizace obsahu jednotlivých testů.

Hodnocení testů – prezenční studium:
průběžný test (testy), hodnoceny 25 body
závěrečný test, hodnocen 25 body
ústní zkouška hodnocena 50 body

Okruhy k ústní zkoušce – viz sylabus příslušného kurzu v InSIS.

Testy

Otázky z teorie: obsahují problematiku učebnice Makroekonomie autorů Soukup – Pošta – Neset – Pavelka.

Příklady: jde o příklady typově obsažené ve cvičebnici Makroekonomie autorů Soukup – Pošta – Neset – Pavelka – Dobrylovský a v učebnici Makroekonomie autorů Soukup – Pošta – Neset – Pavelka.

 

Otázky k aktuální makroekonomické situaci České republiky

Ukazatel Pramen
Nominální hrubý domácí produkt (HDP) 3
Nominální hrubý národní důchod 3
Reálný HDP v cenách roku 2010 3
Podíl výdajů domácností na spotřebu v nominálním HDP 3
Podíl tvorby hrubého kapitálu v nominálním HDP 3
Tempo růstu reálného HDP 3
Mezera produktu 3
Roky recese v ČR od roku 2008 3
Průměrná roční míra inflace 3
Roční průměrná míra ekonomické aktivity 15 – 64 let, výběrové šetření ČSÚ 3
Pracovní síla (průměrný počet osob) 3
Roční průměrná míra nezaměstnanosti, výběrové šetření ČSÚ 3
Podíl nezaměstnaných osob na celkové populaci ve věku 15 – 64 let, MPSV 3
Počet nezaměstnaných (průměrný počet osob) 3
Průměrná nominální hrubá měsíční mzda 3
Struktura peněžního agregátu M1 1
Struktura peněžního agregátu M2 1
Struktura příjmů státního rozpočtu 2
Celkový deficit veřejných rozpočtů 3
Dluh veřejných rozpočtů ke konci roku 3
Inflační cíl ČNB 1
REPO 2T ČNB 1
Diskontní sazba 1
Lombardní sazba 1
PMR, povinné minimální rezervy 1
Země, kam ČR nejvíce vyváží 2
Země, odkud ČR nejvíce dováží 2
Roční průměrný nominální směnný kurs CZK / EUR 3
Roční průměrný nominální směnný kurs CZK / USD 3

 

Prameny:

  1. Česká národní banka, www.cnb.cz, stav k 31. 12. 2019
  2. Český statistický úřad, Statistická ročenka ČR 2019, www.czso.cz
  3. Makroekonomická predikce MF ČR, červenec 2019; www.mfcr.cz.