Okruhy ke zkoušce – Ekonomie 2 (3MI402 a 3MI411)

Výsledek dílčí zkoušky je založen na třech činnostech studenta.

A. Průběžné aktivity

Aktivita na seminářích (prezenční forma studia) nebo zpracování a prezentace úloh na zadaná témata (distanční forma studia).

Za tyto aktivity může student získat nejvýše 10 bodů do celkového hodnocení.

B. Průběžné testy

Za tyto aktivity může student získat nejvýše 40 bodů do celkového hodnocení.

C. Ústní zkouška

Z ústní zkoušky může student získat nejvýše 50 bodů do celkového hodnocení.

Tematické okruhy závěrečného písemného testu Ekonomie 2

 • Spotřebitel
 • Poptávka
 • Technologie
 • Náklady, příjmy, zisk
 • Dokonalá konkurence
 • Nedokonalá konkurence
 • Mikroekonomický pohled na trhy práce
 • Mikroekonomický pohled na trhy kapitálu

(základní literatura Hořejší, B., Soukupová, J., Macáková, L., Soukup, J.: Mikroekonomie. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha, Management Press 2018 či vydání předchozí – kapitoly 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (bez teorie her), 12 (pouze Baumolův model firmy), 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, vždy bez dodatků a rozšiřujících výkladů, další pasáže, které nebudou předmětem testu, budou upřesňovány na přednáškách)

 • Makroekonomické agregáty a identity
 • Model důchod-výdaje
 • Makroekonomické teorie spotřeby a investic
 • Poptávka po penězích a nabídka peněz
 • Model IS-LM, resp. IS-LM-BP
 • Měnové kurzy
 • Makroekonomický pohled na trhy práce
 • Inflace a nezaměstnanost

(základní literatura Soukup, J., Pošta, V., Neset, P., Pavelka, T.: Makroekonomie. 3 aktualizované a doplněné vydání. Praha, Management Press 2018 či vydání předchozí – kapitoly 1-13 (účinnost politik v modelu IS-LM-BP pouze pro podmínky dokonalé kapitálové mobility), vždy bez dodatků a rozšiřujících výkladů, další pasáže, které nebudou předmětem testu, budou upřesňovány na přednáškách)

Okruhy (= otázky) k ústní části zkoušky

 • Kardinalistický přístup ke spotřebitelskému optimu
 • Ordinalistický přístup ke spotřebitelskému optimu
 • Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky
 • Volba technologie v krátkém období
 • Volba technologie v dlouhém období
 • Krátkodobé a dlouhodobé náklady
 • Dokonale konkurenční firma a trh v krátkém období
 • Dokonale konkurenční firma a trh v dlouhém období
 • Monopolisticky konkurenční firma a trh
 • Klasické modely oligopolu (bez teorie her)
 • Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce
 • Nabídky práce ze strany domácností na dokonale konkurenčním trhu práce
 • Nedokonale konkurenční trhy práce
 • Mikroekonomická rozhodování na trzích kapitálu
 • Tržní selhání a jejich korekce ze strany státu

 

 • Třísektorový model důchod-výdaje, včetně vyhodnocení účinnosti fiskální politiky
 • Čtyřsektorový model důchod-výdaje, včetně determinace čistých vývozů
 • Makroekonomické teorie spotřeby a investic
 • Keynesovské modely poptávky po penězích
 • Nabídka peněz a rovnováha trhu peněz v keynesovských přístupech
 • Křivka IS (v modelu IS-LM, resp. IS-LM-BP) v uzavřené a otevřené ekonomice
 • Křivka LM (v modelu IS-LM) v uzavřené ekonomice
 • Fungování modelu IS-LM, resp. IS-LM-BP v situaci dokonalé kapitálové mobility
 • Vyhodnocení účinnosti fiskální politiky v modelu IS-LM v uzavřené ekonomice
 • Vyhodnocení účinnosti monetární politiky v modelu IS-LM v uzavřené ekonomice
 • Vyhodnocení účinnosti fiskální a monetární politiky v modelu IS-LM-BP v situaci dokonalé kapitálové mobility
 • Teorie parity kupních sil
 • Teorie parity úrokových sazeb
 • Neoklasická a keynesovská pojetí trhů práce – makroekonomický pohled
 • Původní mzdová Phillipsova křivka, cenově inflační Phillipsova křivka a Phillipsova křivka rozšíření o inflační očekávání zabudovaná adaptivně

 

D. Klasifikační stupnice (společná pro prezenční i distanční formu):

Ukončení Klasifikační stupeň Odpovídající slovní hodnocení a zápis v indexu Poznámka
ukončeno úspěšně 1 výborně Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 90 % maxima bodů.
2 velmi dobře Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 75 %, avšak méně než 90 % maxima bodů.
3 dobře Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 60 %, avšak méně než 75 % maxima bodů.
ukončeno neúspěšně 4 nevyhověl(a) Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň studentovi, který nedosáhl ani 60 % maxima bodů a zároveň mu nebyl udělen stupeň 4+.
ND nevyhověl(a) Student se nedostavil ke zkoušce.
neukončeno 4+ nevyhověl(a) Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 50 %, avšak méně než 60 % maxima bodů, případně je tento stupeň udělen podle uvážení učitele.
Student má možnost opakování – viz poznámka.
Tento dočasný výsledek se nezapisuje do indexu.
O omluveno Upraveno v čl. 19 Studijního řádu.