Okruhy ke zkoušce – Ekonomie 1 (3MI101)

Část mikroekonomie

1. Chování spotřebitele a formování poptávky
Užitek a jeho měření. Optimum spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu přímé měřitelnosti užitku. Optimum spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu neměřitelnosti užitku. Faktory, které ovlivňují poptávku. Cenová elasticita poptávky.

2. Produkční a nákladová funkce v krátkém období
Charakteristika krátkého období. Produkční funkce v krátkém období. Celkový, mezní a průměrný produkt. Náklady firmy v krátkém období. Odvození nákladové funkce z produkční funkce. Typy, tvary a vlastnosti nákladů v krátkém období.

3. Produkční a nákladová funkce v dlouhém období
Charakteristika dlouhého období. Izokvanta, mapa izokvant = zobrazení dlouhodobé produkční funkce. Izokosta. Nákladové optimum firmy. Odvození nákladové funkce z produkční funkce. Typy, tvary a vlastnosti nákladů v dlouhém období.

4. Příjmy, zisk a optimum firmy

Celkové, průměrné a mezní příjmy v podmínkách dokonalé konkurence. Celkové, průměrné a mezní příjmy v podmínkách nedokonalé konkurence. Náklady explicitní a implicitní. Zisk účetní a zisk ekonomický. Optimální výše výstupu firmy – zlaté pravidlo maximalizace zisku.

5. Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu, rovnováha dokonale konkurenčního trhu
Charakteristika dokonalé konkurence. Nabídka firmy v krátkém období. Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Elasticita nabídky. Tržní nabídka. Efektivnost dokonalé konkurence. Tržní rovnováha a její podmínky. Rovnováha a efektivnost. Výhody ze směny. Rovnováha z hlediska délky období. Rovnováha a současná změna nabídky a poptávky. Teorém pavučiny.

6. Obecné rysy nedokonalé konkurence na trhu výrobků a služeb

Příčiny existence nedokonalé konkurence. Společné a rozdílné rysy dokonalé a nedokonalé konkurence. Typy firem v tržní ekonomice. Alternativní cíle firmy. Srovnání chování firmy, která maximalizuje zisk a firmy, která maximalizuje obrat (tržby, celkový příjem).

7. Specifické rysy nedokonalé konkurence na trhu výrobků a služeb

Formy nedokonalé konkurence. Monopol. Oligopol (smluvní oligopol, oligopol s dominantní firmou). Monopolistická konkurence – rozlišení krátkodobé a dlouhodobé situace.

8. Obecný model tvorby cen výrobních faktorů
Podstata a specifika trhů výrobních faktorů. Poptávka po výrobních faktorech. Nabídka výrobních faktorů. Formy cen výrobních faktorů. Teorie rozdělování na bázi teorie mezní produktivity. Skladba důchodů domácností. Zdroje nerovností v důchodech a měření těchto nerovností.

9. Trh práce

Práce jako výrobní faktor. Poptávka po práci. Nabídka práce. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu práce. Nedokonalosti trhu práce (příčiny a důsledky nedokonalostí, problematika působení odborů a monopsonu na trhu práce).

10. Trh kapitálu. Trh půdy
Základní pojmy teorie kapitálu (pojetí a členění kapitálu). Poptávka na trhu kapitálu. Nabídka na trhu kapitálu. Rovnováha na trhu kapitálu. Trh kapitálových statků. Specifika trhu s půdou. Ekonomická renta.

11. Tržní selhání a působení státu
Formy tržních selhání. Monopolní síla. Externality. Externality ¨ve výrobě. Externality ve spotřebě. Kladné externality a neefektivnost. Záporné externality a neefektivnost. Veřejné statky. Vlastnosti veřejných statků. Optimální množství veřejného statku. Asymetrické informace. Morální hazard. Nepříznivý výběr. Působení státu na mikroekonomické subjekty.

12. Srovnání efektivnosti jednotlivých tržních struktur.

Pojem výrobní efektivnost. Pojem alokační efektivnost. Výrobní efektivnost (neefektivnost) v  podmínkách dokonalé konkurence, monopolistické konkurence, oligopolu a monopolu. Alokační efektivnost (neefektivnost) v podmínkách dokonalé konkurence, monopolistické konkurence, oligopolu a monopolu.

Literatura
Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie – základní kurs. 2005, ISBN 80-86175-41-3 a všechna novější vydání
Další literatura dle akreditace

Část makroekonomie

1. Domácí produkt

Hrubý a čistý domácí produkt. Nominální a reálný domácí produkt. Hrubý domácí produkt a hrubý národní důchod. Metody měření HDP. Rozdělování produktu. Agregátní výdaje a jejich složky. Makroekonomický koloběh (toky mezi makroekonomickými sektory).

2. Rovnovážný produkt
Spotřeba, investice (plánované a neplánované). Model rovnovážného produktu (45° model). Důchodotvorný účinek investic (multiplikační efekt).

3. Peníze
Vznik a formy peněz. Funkce peněz. Peněžní zůstatky, poptávka po peněžních zůstatcích. Bankovní soustava. Banky s částečnými rezervami a tvorba peněz (multiplikační tvorba vkladů). Peněžní zásoba a peněžní agregáty.  Trh peněz a jeho rovnováha.

4. Agregátní poptávka a agregátní nabídka

Agregátní poptávka. Agregátní nabídka v dlouhém a krátkém období. Potenciální produkt. Makroekonomická rovnováha. Změny agregátní poptávky a nabídky.

5. Hospodářský cyklus

Fáze a příčiny hospodářských cyklů. Mechanismus hospodářského cyklu. Důsledky cyklických výkyvů.

6. Ekonomický růst

Zdroje hospodářského růstu. Bariéry hospodářského růstu. Ekonomický růst a hospodářská politika.

7. Trh práce a nezaměstnanost

Příčiny a druhy nezaměstnanosti. Důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti. Snižování nezaměstnanosti (politika vytváření pracovních míst).

8. Inflace

Měření inflace – cenové indexy. Důsledky inflace. Příčiny a formy inflace. Phillipsova křivka (přirozená míra nezaměstnanosti, krátkodobá a dlouhodobá Phillipsova křivka). Deflace.

9. Vnější ekonomická rovnováha

Měnový kurz. Nominální a reálný měnový kurz. Teorie parity kupní síly. Mezinárodní měnový systém. Platební bilance a její složky. Rovnováha platební bilance a její dosahování. Zahraniční zadluženost.

10. Veřejné rozpočty a rozpočtová politika
Veřejné rozpočty. Státní rozpočet a jeho struktura. Daně a daňová politika (Lafferova křivka). Schodek státního rozpočtu (cyklický a strukturální schodek). Financování rozpočtového schodku. Veřejný dluh a státní dluh. Fiskální politika a bariéry účinnosti této politiky.

11. Měnová politika

Nástroje a cíle měnové politiky. Expanzivní a restriktivní politika. Bariéry účinnosti měnové politiky (účinnost v krátkém a dlouhém období). Protiinflační politika.

12. Mezinárodní obchod a zahraničně-ekonomická politika

Mezinárodní obchod (absolutní a komparativní výhody). Přínosy mezinárodního obchodu. Volný obchod a protekcionismus a jeho důsledky (cla, dovozní kvóty). Systémy měnových kurzů a zahraničně ekonomická politika.

Literatura:
Pavelka, T.: Makroekonomie. Základní kurz. 2.vydání. Melandrium 2007, ISBN 978-80-86175-52-2
Další literatura dle akreditace.

Copyright © 2000 – 2018 Vysoká škola ekonomická v Praze