Dodatečné materiály ke kurzu MIE901 a MIE911

Ukončení kursů vychází ze Sylabu předmětu MIE901 – Mikroekonomická analýza (Mikroekonomie 3) či Sylabu předmětu MIE911 – Ekonomie (Mikroekonomie – Makroekonomie). Tyto sylaby jsou přístupné ve Veřejném katalogu předmětů.

Druh aktivity

Váha

Vypracování semestrální práce

50 %

Absolvování závěrečné ústní zkoušky

50 %

Celkem

100 %

Obsah seminární práce
Práce se zpracovává na téma, které je nutné předem dohodnout s přednášejícím.
V seminární práci musí být zahrnut analytický aparát mikroekonomie (resp. makroekonomie). Tím student prokazuje zvládnutí látky kursu a schopnost jej aplikovat na konkrétní problém.

Formální požadavky na seminární práci
Délka seminární práce: cca 10 normovaných stran (tj. cca 18 000 znaků včetně mezer).

Způsob odevzdání seminární práce
Seminární práce v listinné podobě odevzdejte na sekretariát katedry mikroekonomie.

Termín odevzdání seminární práce
Seminární práci lze odevzdat nejdříve po ukončení přímé výuky v semestru, během něhož byl student na kurs zapsán.
Studenti FPH: během prvního ročníku studia. Studenti dalších fakult: dle studijních předpisů příslušné fakulty.

Obsah ústní zkoušky
Ústní zkouška je zaměřena na diskusi k seminární práci a dále pak na téma (témata) z mikroekonomie a makroekonomie, která navazují na seminární práci či s ní souvisejí.
Témata z mikroekonomie a makroekonomie jsou dána okruhy předmětu MIE901 nebo MIE911 uvedených v příslušném sylabu.

Termín ústní zkoušky
Termín určí vyučující po dohodě se studentem, obvykle do 10 pracovních dnů od okamžiku odevzdání listinné verze seminární práce na sekretariát katedry mikroekonomie.

Okruhy (témata) kursů MIE911 Ekonomie (mikroekonomie i makroekonomie) a MIE 901 Mikroekonomická analýza (pouze mikroekonomie)
Část mikroekonomie
I. Analýza poptávky
 1. Optimum jedince maximalizujícího užitek, Marshallova funkce poptávky a nepřímá funkce užitku
 2. Optimum jedince minimalizujícího výdaje, Hicksova funkce poptávky a výdajová funkce
 3. Odhady poptávkových funkcí
 4. Alternativní teorie spotřebitele: teorie projevených preferencí; teorie spotřebních technologií
II. Analýza nabídky
 1. Technologie
 2. Minimalizace nákladů
 • Volba technologie
 • Podmíněné poptávky po faktorech, odvození funkce celkových nákladů a její vlastnosti
 • Minimalizace nákladů (komparativní statika): vliv změn objemu výstupu
 • Minimalizace nákladů (komparativní statika): vliv změn cen vstupů

3. Maximalizace zisku, funkce zisku

4. Multiprodukční firma

5. Alternativní teorie firmy

 • Manažerské a behavioristické teorie
 • Model zaměstnanecké firmy
III. Tržní rovnováha a tržní selhání
 1. Teorie všeobecné rovnováhy a ekonomie blahobytu
 2. Tržní selhání
 • Externality
 • Veřejné statky

3. Ekonomie informací

 • Nepříznivý výběr
 • Morální hazard

4. Tržní struktury

 • modely duopolu (kvantitativní)
 • modely duopolu (cenové)

Část makroekonomie (pouze pro předmět MIE 901)

 1. Základní neokeynesovské učebnicové modely a přístupy nové keynesovské ekonomie (včetně implikací pro hospodářskou politiku)
 2. Teorie peněz J. M. Keynese v modelech neokeynesovských a u nových keynesovců
 3. Vývoj, podoby a problémy kvantitativní teorie peněz
 4. Exogenní a endogenní peníze, cílování peněžní zásoby a cílování inflace
 5. Neokeynesovské mechanizmy a přístupy k otevřené ekonomice
 6. Determinace měnových kurzů
 7. Mundell-Flemingův model
 8. Teorie (modely) ekonomického růstu
 9. Aktuální stav, problémy, nové trendy a perspektivy standardní makroekonomické teorie

Součástí ústní části zkoušky je vždy i diskuse k předložené seminární práci.