Podmínky zkoušky – Mikroekonomie (3MI106)

Systém ověřování znalostí 3MI106 Mikroekonomie 1
(požadavky na ukončení předmětu)

Klasifikační stupnice:

Ukončení Klasifikační stupeň Odpovídající slovní hodnocení a zápis v indexu Poznámka
ukončeno úspěšně 1 výborně Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 90 % maxima bodů.
2 velmi dobře Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 75 %, avšak méně než 90 % maxima bodů.
3 dobře Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 60 %, avšak méně než 75 % maxima bodů.
ukončeno neúspěšně 4 nevyhověl(a) Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň studentovi, který nedosáhl ani 60 % maxima bodů a zároveň mu nebyl udělen stupeň 4+.
ND nevyhověl(a) Student se nedostavil ke zkoušce.
neukončeno 4+ nevyhověl(a) Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 50 %, avšak méně než 60 % maxima bodů, případně je tento stupeň udělen podle uvážení učitele.
Student má možnost opakování – viz poznámka.
Tento dočasný výsledek se nezapisuje do indexu.
O omluveno Upraveno v čl. 19 Studijního řádu.

Student, který byl klasifikován stupněm 4+, může využít další termín pro skládání zkoušky. Stupněm 4+ nelze klasifikovat neúspěšnou zkoušku skládanou v posledním vypsaném termínu v daném semestru. Pokud student nevyužije do konce semestru možnost opakování, je mu dočasná klasifikace 4+ změněna na 4.

Poznámka:

Student postoupí na zkoušku, pokud dosáhne minimálně 20 bodů celkem za testy během semestru. Pokud tomu tak není, je hodnocen stupněm 4. Na přednáškách je vyžadovaná nejméně 50% účast. Při nižší účasti je student hodnocen známkou nevyhověl. pokud student z vážných důvodů nemohl splnit tuto studijní povinnost, postupuje se dle článku 14 Studijního a zkušebního řádu.

Struktura testů:

2 početní příklady po 5 bodech = 10 bodů
2 grafy po 3 bodech = 6 bodů
1 úkol či otázka v rámci každého grafu po 2 bodech = maximálně 4 body
Celkem z každého testu maximálně 20 bodů.