Okruhy ke zkoušce – Mikroekonomie 1 (3MI106)

1. Optimum spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu přímé měřitelnosti užitku.
Celkový užitek. Mezní užitek. Optimum spotřebitele. Odvození poptávky v kardinalistické verzi.

2. Optimum spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu neměřitelnosti užitku.
Indiferenční analýza. Indiferenční křivka. Linie rozpočtu. Optimum spotřebitele. Odvození poptávky v ordinalistické verzi.

3. Trh a tržní mechanismus.
Pojem poptávka. Pohyb po křivce poptávky a pohyb křivky poptávky. Pojem nabídka. Pohyb po křivce nabídky a pohyb křivky nabídky. Cena

4. Cenová elasticita poptávky.
Cenová elasticita poptávky v jednom bodě. Cenová elasticita poptávky mezi body. Vztah cenové elasticity poptávky, mezních příjmů a celkových příjmů.

5. Produkční funkce v krátkém období
Charakteristika krátkého období. Produkční funkce v krátkém období. Celkový, mezní a průměrný produkt.

6. Nákladová funkce v krátkém období
Charakteristika krátkého období. Náklady firmy v krátkém období. Odvození nákladové funkce z produkční funkce. Typy, tvary a vlastnosti nákladů v krátkém období.

7. Produkční a nákladová funkce v dlouhém období
Charakteristika dlouhého období. Izokvanta, mapa izokvant = zobrazení dlouhodobé produkční funkce. Izokosta. Nákladové optimum firmy. Odvození nákladové funkce z produkční funkce. Typy, tvary a vlastnosti nákladů v dlouhém období.

8. Příjmy, zisk a optimum firmy v podmínkách dokonalé konkurence.
Celkové, průměrné a mezní příjmy v podmínkách dokonalé konkurence. Náklady explicitní a implicitní. Zisk účetní a zisk ekonomický. Optimální výše výstupu firmy – zlaté pravidlo maximalizace zisku.

9. Příjmy, zisk a optimum firmy v podmínkách nedokonalé konkurence.
Celkové, průměrné a mezní příjmy v podmínkách nedokonalé konkurence. Náklady explicitní a implicitní. Zisk účetní a zisk ekonomický. Optimální výše výstupu firmy – zlaté pravidlo maximalizace zisku.

10. Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu
Charakteristika dokonalé konkurence. Nabídka firmy v krátkém období. Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Elasticita nabídky. Tržní nabídka. Efektivnost dokonalé konkurence.Tržní rovnováha a její podmínky. Rovnováha a efektivnost. Výhody ze směny. Rovnováha z hlediska délky období. Rovnováha a současná změna nabídky a poptávky. Teorém pavučiny.

11. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu
Tržní rovnováha a její podmínky. Rovnováha a efektivnost. Výhody ze směny. Rovnováha z hlediska délky období. Rovnováha a současná změna nabídky a poptávky. Teorém pavučiny.

12. Obecné rysy nedokonalé konkurence na trhu výrobků a služeb
Příčiny existence nedokonalé konkurence. Společné a rozdílné rysy dokonalé a nedokonalé konkurence.

13. Alternativní cíle firmy.
Typy firem v tržní ekonomice. Alternativní cíle firmy. Srovnání chování firmy, která maximalizuje zisk a firmy, která maximalizuje obrat (tržby, celkový příjem).

14. Specifické rysy nedokonalé konkurence na trhu výrobků a služeb
Formy nedokonalé konkurence. Monopol. Oligopol (smluvní oligopol, oligopol s dominantní firmou). Monopolistická konkurence – rozlišení krátkodobé a dlouhodobé situace.

15. Obecný model tvorby cen výrobních faktorů
Podstata a specifika trhů výrobních faktorů. Poptávka po výrobních faktorech. Nabídka výrobních faktorů. Formy cen výrobních faktorů. Teorie rozdělování na bázi teorie mezní produktivity. Skladba důchodů domácností. Zdroje nerovností v důchodech a měření těchto nerovností.

16. Trh práce
Práce jako výrobní faktor. Poptávka po práci. Nabídka práce. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu práce. Nedokonalosti trhu práce (příčiny a důsledky nedokonalostí, problematika působení odborů a monopsonu na trhu práce).

17. Trh kapitálu. Trh půdy.
Základní pojmy teorie kapitálu (pojetí a členění kapitálu). Poptávka na trhu kapitálu. Nabídka na trhu kapitálu. Rovnováha na trhu kapitálu. Trh kapitálových statků. Specifika trhu s půdou. Ekonomická renta.

18. Tržní selhání a působení státu
Formy tržních selhání. Monopolní síla. Externality. Externality ¨ve výrobě. Externality ve spotřebě. Kladné externality a neefektivnost. Záporné externality a neefektivnost. Veřejné statky. Vlastnosti veřejných statků. Optimální množství veřejného statku. Asymetrické informace.Morální hazard. Nepříznivý výběr. Působení státu na mikroekonomické subjekty.

19. Srovnání efektivnosti jednotlivých tržních struktur.
Pojem výrobní efektivnost. Pojem alokační efektivnost. Výrobní efektivnost (neefektivnost) v podmínkách dokonalé konkurence, monopolistické konkurence, oligopolu a monopolu. Alokační efektivnost (neefektivnost) v podmínkách dokonalé konkurence, monopolistické konkurence, oligopolu a monopolu.

Literatura
Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie – základní kurs. 2005, ISBN 80-86175-41-3 a všechna novější vydání
Další literatura dle akreditace