Okruhy ke zkoušce – Makroekonomie 1 (3MI103)

1. Hrubý domácí produkt
Metody zjišťování hrubého domácího produktu. Hrubý a čistý domácí produkt. Nominální a reálný domácí produkt. Hrubý domácí produkt a hrubý národní důchod. Hrubý domácí produkt a ekonomický blahobyt.

2. Rovnovážný produkt ve dvousektorové ekonomice
Krátkodobá funkce spotřeba. Investice (plánované a neplánované). Model rovnovážného produktu (45° model). Multiplikační efekt ve dvousektorové ekonomice.

3. Rovnovážný produkt ve tří- a čtyřsektorové ekonomice
Vliv vlády na disponibilní důchod a na rovnovážný produkt v modelu rovnovážného produktu (45° model). Čistý export a jeho vliv na rovnovážný produkt v modelu rovnovážného produktu (45° model). Multiplikační efekt ve tří- a čtyřsektorové ekonomice.

4. Peníze, poptávka po penězích
Vznik a formy peněz. Funkce peněz. Motivy držby peněz. Cena peněz – nominální a reálná úroková míra.

5. Nabídka peněz a trh peněz
Peněžní agregáty. Multiplikační tvorba vkladů (peněz). Rovnováha na trhu peněz.

6. Agregátní poptávka a agregátní nabídka
Agregátní poptávka. Agregátní nabídka v dlouhém a krátkém období. Rovnováha v modelu agregátní poptávky a nabídky v krátkém a dlouhém období.

7. Hospodářský cyklus
Fáze hospodářských cyklů. Příčiny hospodářských cyklů. Hospodářské cykly v modelu agregátní poptávky a nabídky. Politický hospodářský cyklus.

8. Ekonomický růst
Potenciální produkt. Zdroje hospodářského růstu. Ekonomický růst v modelu agregátní poptávky a nabídky. Ekonomický růst na jednoho obyvatele. Ekonomický růst a hospodářská politika.

9. Trh práce a nezaměstnanost
Příčiny a druhy nezaměstnanosti. Typy nezaměstnanosti. Důsledky nezaměstnanosti. Snižování nezaměstnanosti (politika vytváření pracovních míst).

10. Inflace
Měření inflace – cenové indexy. Typy inflace. Důsledky inflace. Protiinflační politika. Deflace.

11. Phillipsova křivka
Mzdová a cenová verze Phillipsovy křivky. Phillipsova křivka a očekávání. Phillipsova křivka a model agregátní poptávky a nabídky.

12. Měnový kurz
Nominální měnový kurz. Měnový trh a měnové arbitráže. Systémy měnových kurzů.

13. Teorie měnového kurzu
Parita kupní síly. Parita úrokových sazeb.

14. Platební bilance
Platební bilance a její struktura. Rovnováha platební bilance a její dosahování. Zahraniční zadluženost

15. Měnová politika v uzavřené ekonomice
Centrální banka. Nástroje a cíle měnové politiky. Expanzivní a restriktivní politika v modelu agregátní poptávky a nabídky. Bariéry účinnosti měnové politiky (účinnost v krátkém a dlouhém období).

16. Měnová politika v otevřené ekonomice
Měnová politika v systému fixního a systému flexibilního měnového kurzu.

17. Veřejné rozpočty a veřejný dluh
Statní rozpočet a státní dluh. Veřejné rozpočty a veřejný dluh. Skutečný, cyklický a strukturální rozpočet. Rozpočet a daně (Lafferova křivka.)

18. Fiskální politika v uzavřené ekonomice.
Vestavěné stabilizátory a diskreční politika. Fiskální politika v modelu agregátní poptávky a nabídky. Bariéry účinnosti fiskální politiky.

19. Fiskální politika v otevřené ekonomice
Fiskální politika v systému fixního a systému flexibilního měnového kurzu.

20. Teorie mezinárodního obchodu a obchodní politika
Teorie absolutních a komparativních výhod. Volný obchod. Protekcionismus (cla, dovozní kvóty).

Literatura:
Pavelka, T.: Makroekonomie. Základní kurz. 2.vydání. Melandrium 2007, ISBN 978-80-86175-52-2
Další literatura dle akreditace.