Vzorové otázky ke zkoušce – Hospodářské dějiny (3MI111)

UKÁZKA TYPOVÝCH KVIZOVÝCH OTÁZEK Z PROBLEMATIKY DĚJIN EKONOMICKÝCH TEORIÍ:

(vždy platí právě jedna z nabízených možností)

1. Merkantilisté považovali za hlavní zdroj růstu bohatství národa:
a) zemědělskou výrobu
b) vnitřní obchod
c) zahraniční obchod
d) nízké ceny všech komodit
e) vysoké ceny všech komodit

2. Koncept přirozeného řádu a neviditelné ruky trhu je spojován především:
a) s antickou filosofií Aristotela
b) se středověkou scholastikou
c) s klasickou školou politické ekonomie
d) s teorií K.Marxe
e) s teorií J.M.Keynese

3. Citát „… tím, že sleduje vlastní zájmy, často prospěje zájmům společnosti více, než kdyby jim chtěl skutečně prospět“ bývá připisován:
a) A.Smithovi
b) J.S.Millovi
c) K.Marxovi
d) T.B.Veblenovi
e) J.M.Keynesovi

4. Citát „Princip výrobních nákladů a princip mezního užitku jsou bezpochyby složkami jednoho, vše ovládajícího zákona nabídky a poptávky, každý z nich je možno porovnat s jedním nožem nůžek …“ pochází z díla:
a) A.Smitha
b) D.Ricarda
c) A.Marshalla
d) J.M.Keynese
e) M.Friedmana

5. Aparát indiferenční analýzy je spjat především:
a) s teorií mezní produktivity
b) s kardinalistickou verzí teorie mezního užitku
c) s ordinalistickou verzí teorie mezního užitku
d) s kvantitativní teorií peněz
e) s teorií imputace rakouské školy

6. Se kterým tvrzením by nesouhlasil J.M.Keynes v době své „Obecné teorie zaměstnanosti, úroku a peněz“?
a) moderní kapitalistická ekonomika může z vnitřních příčin upadnout do deprese s vysokou nezaměstnaností
b) moderní kapitalistická ekonomika nemusí disponovat dostatečně silnými samoregulačními mechanismy
c) při pesimistických očekáváních a nízkých podnětech k investování jsou nízké investice příčinou nedostatečné agregátní poptávky
d) nezaměstnanost může být snížena pouze poklesem mezd
e) mezi základní složky agregátní poptávky náleží výdaje domácností na spotřebu, výdaje firem na investice a vládní výdaje

7. Koncepce „friedmanovský“ monetarismus (1), neokeynesovství P.A.Samuelsona (2), učení J.M.Keynese (3) a marxismus (4) mají být seřazeny podle vztahu k tržnímu mechanismu, resp. vládním zásahům do ekonomiky. Správné pořadí od koncepcí, které vládní intervence nejvíce odmítají ke koncepcím nejvíce kritickým k tržní koordinaci aktivit je:
a) 1, 2, 3, 4
b) 2, 1, 4, 3
c) 4, 3, 2, 1
d) 3, 2, 1, 4
e) 2, 3, 4, 1

8. Podle marxistických politických ekonomů neplatí, že:
a) společnost se neustále mění a vyvíjí
b) klíčovou institucí určující charakter výrobních vztahů je vlastnictví

c) základním zdrojem bohatství je kapitál
d) v kapitalismu dochází k vykořisťování námezdní práce
e) jednota výrobních sil a výrobních vztahů určuje společenský řád

9. Tradiční institucionalisté:
a) navazují a rozvíjí neoklasické paradigma především v Americe
b) preferují zkoumání statické rovnováhy trhů i ekonomiky
c) vyzdvihují individualistické pojetí ekonomického rozhodování
d) odmítají jakékoli vládní zásahy do ekonomiky
e) operují se sociálními, psychologickými, kulturními aj. faktory
a významem institucí, resp. jejich evolucí ve vývoji ekonomiky

10. Globalizací lze chápat:
a) procesy internacionalizace kultury a hodnot
b) procesy ekonomické integrace a internacionalizace
c) procesy technologických změn a jejich následný vliv na ekonomiku, kulturu či politiku
d) procesy propojování trhů, států, technologií či komunikací
e) vše výše uvedené

Kontrola správného řešení:
1.c 2.c 3.a 4.c 5.c 6.d 7.a 8.c 9.e 10.e)