Termíny zkoušek – Hospodářské dějiny (3MI111)

3MI111 – Hospodářské dějiny

A. Termíny písemné části dílčí zkoušky

Termíny písemné části zkoušky jsou zveřejněny v systému ISIS.

Další informace ke zkoušce

Kde a jak se mohu na dílčí zkoušku přihlásit?
Studenti se přihlašují prostřednictvím ISIS na jeden z uvedených termínů.

Jak si mohu v odůvodněných případech změnit termín zkoušky?
S omluvami a změnami termínu zkoušky se obracejte na přednášejícího.

Kdy se píše písemná část dílčí zkoušky?
V případě Hospodářských dějin se píše test ve třináctém týdnu výuky nebo v dalších v ISIS uvedených termínech. Ústní zkoušky se skládají v průběhu zkouškového období (jeho délku určuje harmonogramu školy). V těchto termínech studenti nejdříve píší test, pokud jej nepsali dříve, termín ústní části zkoušky bude zveřejněn v systému ISIS, kde se na něj též student přihlásí.
Kdy se skládá ústní část zkoušky?
Ústní zkoušky se skládají ve zkouškovém období (výjimky povoluje zkoušející). Na ústní zkoušku se student přihlašuje prostřednictvím systému ISIS, na stránce www.vse.cz. Písemná a ústní část zkoušky se skládá zpravidla v jeden den. Pokud student skládá písemnou a ústní část zkoušky v různých dnech; musí být seznámen s výsledkem do 5 pracovních dnů od data konání poslední části zkoušky (článek 19 studijního řádu).

Studenty z jednotlivých skupin zkouší přednášející.

Kolik mám případných reprobačních termínů ke zkoušce?
Odpověď na otázku plyne z článku 13, odst. 2d) Studijního a zkušebního řádu VŠE: „nevyhověl(a) s možností opakování (4+); pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 50 %, avšak méně než 60 % maxima bodů, případně je tento stupeň udělen podle uvážení učitele, nebo když student odmítne lepší hodnocení toto hodnocení není možné udělit dvakrát po sobě“. Stupně 4+ a ND (nedostavil se) se nezapisují do indexu.

Do kdy musím dílčí zkoušku z Hospodářských dějin složit?
Zkouškové období končí v zimním semestru akademického roku 2012-13 dnem 8.2.2013. Do tohoto termínu musí být rozhodnuto o výsledku zkoušky. Stupněm 4+ nelze proto klasifikovat neúspěšnou dílčí zkoušku skládanou v posledním termínu v daném semestru.