Okruhy ke zkoušce – Hospodářské dějiny (3MI111)

ZKOUŠKOVÉ OKRUHY K HOSPODÁŘSKÝM DĚJINÁM:

 1. Hospodářská a sociální změna v období přechodu od feudalismu k ranému kapitalismu (do konce 18. století).
 2. Fenomén industrializace (průmyslová revoluce, agrární revoluce, demografická revoluce, revoluce v infrastruktuře).
 3. Období hospodářského liberalismu (charakteristika kapitalismu volné soutěže, koloniální expanze, základní rysy hospodářského vývoje čelných států světa).
 4. Od zformování systému organizovaného kapitalismu k první světové válce (vznik světového hospodářství, základní rysy hospodářského vývoje evropských velmocí a USA).
 5. Hospodářský vývoj českých zemí do roku 1918.
 6. První světová válka, její příčiny, nastolení válečných ekonomik, mocensko politické a ekonomické důsledky).
 7. „Zlatá“ léta vývoje světového hospodářství 1918–29 (odlišnosti vývoje kapitalistických velmocí).
 8. Světová hospodářská krize přelomu 20. a 30. let (příčiny, způsoby překonávání, důsledky, ekonomický vývoj hlavních kapitalistických mocností do počátku druhé světové války, nástup ekonomické militarizace).
 9. Vznik a vývoj sovětské centrálně plánované ekonomiky (do vstupu Sovětského svazu do války).
 10. Formování ekonomiky nezávislého československého státu a jeho sociálně reformní opatření, hospodářský vývoj Československa do nástupu světové hospodářské krize.
 11. Hospodářské problémy Československa v období světové hospodářské krize, státně intervencionistická opatření a jejich efektivita.
 12. Charakteristika válečných ekonomik velmocí v letech 1939–45.
 13. Dopady mnichovského diktátu na hospodářství tzv. druhé republiky, nacistická okupace českých zemí a jejich včlenění do německého „velkoprostorového hospodářství“ (militarizace, exploatace a germanizace).
 14. Důsledky druhé světové války, poválečná obnova v podmínkách bipolarizace světa (1945–49).
 15. Hospodářsko sociální vývoj Československa v periodě limitované demokracie 1945–48/49.
 16. Hospodářský vývoj vyspělých tržních ekonomik v letech 1950–73. Změny v poměru ekonomické síly velmocí.
 17. Vývoj vyspělých tržních ekonomik od první ropné krize do konce studené války (dynamika růstu, vědeckotechnický pokrok, cyklické výkyvy a strukturální tendence).
 18. Integrační procesy v západní Evropě po druhé světové válce do současnosti.
 19. Sovětský svaz a jeho satelité 1949–90 (hospodářský vývoj SSSR a tzv. socialistická integrace).
 20. Čínské sociálně ekonomické experimenty (1949–do současnosti)
 21. Soumrak kolonialismu a hospodářsko sociální přeměny tzv. třetího světa.
 22. Instalace centrálně plánované ekonomiky v Československu a její vývoj do nástupu „Pražského jara“ (tzv. generální linie budování socialismu a její realizace, reformní pokusy 50. a 60. let).
 23. Hospodářský vývoj Československa od nástupu „normalizace“ do „sametové revoluce“ (1969–89/90).
 24. Cesty české (československé) hospodářské transformace.
 25. Hospodářské problémy současného světa a hlavní vývojové tendence (1990–do současnosti).

ZKOUŠKOVÉ OKRUHY K DĚJINÁM EKONOMICKÝCH TEORIÍ:

 1. Obecná charakteristika ekonomického myšlení starověku a středověku.
 2. Obecná charakteristika merkantilismu.
 3. Obecná charakteristika klasické školy politické ekonomie.
 4. Obecná charakteristika neoklasické ekonomie.
 5. Etapizace a školy neoklasické ekonomie.
 6. Obecná charakteristika keynesovské ekonomie.
 7. Vývoj a podoby keynesovství.
 8. Hlavní směry neokonzervativní ekonomie.
 9. Formování a problémy soudobé mikroekonomie.
 10. Formování a problémy soudobé makroekonomie.
 11. Obecná charakteristika historizujících přístupů v ekonomii.
 12. Obecná charakteristika institucionalizujících přístupů v ekonomii.
 13. Obecná charakteristika liberálních přístupů v ekonomii.
 14. Obecná charakteristika socialistických přístupů v ekonomii.
 15. Obecná charakteristika soudobé globalizace.