Ekonomie 1 pro Arts Management (3MI191)

3MI191 – Ekonomie 1

A. Termíny dílčích zkoušek

Termíny dílčích zkoušek pro jednotlivé studijní skupiny jsou postupně otevírány zkoušejícími v průběhu listopadu v systému INSIS.

B. Další informace ke zkoušce

Okruhy k dílčí zkoušce z předmětu Ekonomie 1 (3MI191)

Část mikroekonomie

 1. Chování spotřebitele a formování poptávky
  Užitek a jeho měření. Optimum spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu přímé měřitelnosti užitku. Optimum spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu neměřitelnosti užitku. Faktory, které ovlivňují poptávku. Cenová elasticita poptávky.
 2. Produkční a nákladová funkce
  Charakteristika krátkého období. Produkční funkce v krátkém období. Celkový, mezní a průměrný produkt. Náklady firmy v krátkém období. Odvození nákladové funkce z produkční funkce. Vývoj nákladů v dlouhém období.
 3. Příjmy, zisk a optimum firmy
  Celkové, průměrné a mezní příjmy v podmínkách dokonalé konkurence. Celkové, průměrné a mezní příjmy v podmínkách nedokonalé konkurence. Optimální výše výstupu firmy v různých konkurenčních podmínkách.
 4. Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu
  Charakteristika dokonalé konkurence. Optimum firmy v dokonalé konkurenci, nabídka firmy v krátkém období. Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Elasticita nabídky. Tržní nabídka.
 5. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu
  Efektivnost dokonalé konkurence. Tržní rovnováha a její podmínky. Rovnováha a efektivnost. Výhody ze směny. Rovnováha z hlediska délky období. Rovnováha a současná změna nabídky a poptávky.
 6. Specifické rysy nedokonalé konkurence na trhu výrobků a služeb
  Formy nedokonalé konkurence. Monopol. Oligopol (smluvní oligopol, oligopol s dominantní firmou). Monopolistická konkurence – rozlišení krátkodobé a dlouhodobé situace.
 7. Trh práce, poptávka po práci
  Specifika trhu výrobních faktorů: ekonomická renta a transferový výdělek při různé elasticitě nabídky. Poptávka po práci: odvození křivky individuální a tržní poptávky po práci.
 8. Trh práce, nabídka práce a nedokonalá konkurence
  Nabídka práce jedné domácnosti, tržní nabídka práce. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu práce. Nedokonalosti trhu práce: příčiny a důsledky nedokonalostí, problematika působení odborů a monopson.

Literatura:
Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie – základní kurs.

Část makroekonomie

 1. Domácí produkt
  Hrubý a čistý produkt. Nominální a reálný produkt. Metody měření HDP. Rozdělování produktu. Agregátní výdaje a jejich složky. Makroekonomický koloběh (toky mezi makroekonomickými sektory).
 2. Peníze
  Vznik a formy peněz. Peněžní zůstatky, poptávka po peněžních zůstatcích. Bankovní soustava, banky s částečnými rezervami a tvorba peněz (multiplikační tvorba vkladů). Peněžní zásoba a peněžní agregáty. Trh peněz a jeho rovnováha.
 3. Agregátní poptávka a agregátní nabídka
  Agregátní poptávka. Agregátní nabídka v dlouhém a krátkém období. Potenciální produkt. Makroekonomická rovnováha. Změny agregátní poptávky a agregátní nabídky
 4. Hospodářský cyklus a hospodářský růst
  Fáze a příčiny hospodářských cyklů. Mechanismus hospodářského cyklu. Důsledky cyklických výkyvů.
  Zdroje hospodářského růstu. Bariéry hospodářského růstu. Hospodářský růst a politika.
 5. Trh práce a nezaměstnanost
  Příčiny a druhy nezaměstnanosti, míra nezaměstnanosti. Důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti. Snižování nezaměstnanosti (politika vytváření pracovních míst).
 6. Inflace
  Měření inflace. Příčiny a formy inflace. Důsledky inflace. Phillipsovy křivky (zohledňující mzdovou a cenovou inflaci, krátkodobá a dlouhodobá Phillipsova křivka).
 7. Veřejné rozpočty a rozpočtová politika
  Veřejné rozpočty. Státní rozpočet a jeho struktura. Daně a daňová politika. Schodek státního rozpočtu (cyklický a strukturální). Financování rozpočtového schodku. Účinky státních výdajů: důchodotvorný účinek a efekt vytěsňování. Veřejný a státní dluh.
 8. Měnová politika
  Nástroje a cíle měnové politiky. Expanzivní a restriktivní politika. Bariéry účinnosti měnové politiky (účinnost v krátkém a dlouhém období). Protiinflační politika

Literatura:
Pavelka, T.: Makroekonomie. Základní kurz.