Informace k publikační činnosti

Definice publikačních výstupů pro RIV

Vědecké recenzované časopisy vydávané na VŠE a zařazené na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik při Radě pro výzkum, vývoj a inovace pro rok 2015:

Impaktované a Scopusové časopisy roztříděné dle témat jednotlivých kateder FPH včetně jejich krátkého popisu:
http://fph.vse.cz/veda/informacni-podpora-vedy-a-vyzkumu/vedecke-casopisy/

Přehled open-access časopisů indexovaných ve WoS nebo Scopusu: https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=566D4BA91FD7763A!350&ithint=file%2cxlsx&app=Excel&authkey=!AIflpx_ruk6VWZc

Podezřelé open-access časopisy: http://scholarlyoa.com/