Vedlejší specializace

Základní údaje o vedlejší specializaci Ekonomika a média najdete v jejím sylabu ve veřejném katalogu předmětů VŠE pod identem 3EM VS – Ekonomika a média

Charakteristika vedlejší specializace

Cílem vedlejší specializace je připravit studenty jednak na práci v médiích (např. v tištěných periodikách, online serverech a sdělovacích prostředích), které jsou zaměřeny na publikování ekonomických informací, a jednak na pozice mediálních odborníků ve firmách, veřejných institucí apod. Vedlejší specializace je rozdělena na dvě základní části. První část je zaměřena na detailnější osvojení ekonomické analýzy z mikroekonomického i makroekonomického pohledu.  Druhá část je zaměřena na vlastní žurnalistickou činnost. Studenti v rámci vedlejší specializace budou moci využít své teoretické znalosti v rámci praxe v některých médiích zaměřujících se na ekonomické informace

Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

  • Získávat relevantní ekonomické informace, ověřovat si je a dále je využívat v médiích;
  • Provádět analýzu klíčových ekonomických údajů se zaměřením na jejich další využití v médiích;
  • Redakčně upravovat text (materiály), aby byl přijímán čtenáři či posluchači;
  • Využívat elektronických médií a sociálních sítí pro prezentaci informací, stanovisek a dalších materiálů.

Kontakty

Pokud máte zájem o podrobnější informace o zaměření, průběhu studia a ukončení vedlejší specializace, kontaktujte:

Garanta vedlejší specializace:

Doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. pavelkat@vse.cz

Další vyučující:

  • Ing Zuzana Džbánková, Ph.D.
  • RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D
  • Ing. Jana Soukupová, CSc.
  • Externisté z předních českých ekonomických médií.

Vedoucí katedry mikroekonomie:

Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. soukup@vse.cz

Konkrétnější informace o vedlejší specializaci

V prvním semestru studenti absolvují předměty Základy žurnalistiky, Současné tržní struktury a Etika, společnost a média. V druhém semestru, který bude zakončen státní zkouškou, budou studenti absolvovat předmět Makroekonomická analýza a dva specializované předměty Online ekonomická média a Práce s informacemi, daty a textem. Uvedené dva specializované předměty lze nahradit předmětem Praxe v redakci.

Spolupráce s praxí

  • Do výuky jednotlivých předmětů budou zapojeni externisté z předních českých ekonomických médií.
  • Studenti také budou mít možnost absolvovat v druhém semestru praxi v redakci ve vybraném tištěném či online médiu.

Podmínky pro vstup do vedlejší specializace

nejsou stanoveny

Kapacita za semestr: 30 studentů

Požadavky na absolvování

Vedlejší specializace se skládá – v souladu s předpisy platnými od akademického roku 2009-2010 – pouze z povinných předmětů. Student po jejich absolvování získá celkem 30 evropských kreditů. Přehled předmětů uvádí připojená tabulka. Podrobný popis předmětů lze získat kliknutím na identy předmětu.

 

Ident Název předmětu EC/h Ukončení
 3MI501  Základy žurnalistiky  6/4  zkouška
 3MI502  Současné tržní struktury  6/4  zkouška
 3MI425  Makroekonomická analýza  6/4  zkouška
 3MI503  Etika, společnost a média  6/4  zkouška
 3MI504  Online ekonomická média  3/2  Semestrální práce/prezentace
 3MI505  Práce s informacemi, daty a textem  3/2  Semestrální práce/prezentace
 3MI506  Praxe v redakci  6/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student absolvuje uvedené předměty během svého magisterského studia.

Úspěšné ukončení studia je dáno jednak složením dílčích zkoušek z 4 povinných předmětů a ze dvou volitelných, které lze nahradit praxí v redakci a jednak složením státní závěrečné zkoušky z vedlejší specializace.

Okruhy ke státní zkoušce jsou uvedeny ve veřejném katalogu předmětů VŠE pod identem 3EM Státní zkouška z vedlejší specializace .

Studenti mohou zpracovat z tématiky vyučované v rámci vedlejší specializace i své diplomové práce a obhájit je v rámci státní závěrečné zkoušky.