Plán výuky – Ekonomie 2 (3MI402 a 3MI411)

Orientační plán výuky Ekonomie 2 (3MI411) na ZS 2019
Týden Přednáška 1 (středa)
Přednáška 2 (čtvrtek)
1 Spotřebitel Poptávka
2 Technologie Náklady
3 Náklady, Příjmy, Zisk Dokonalá konkurence
4 Nedokonalá konkurence Nedokonalá konkurence
5 Trhy faktorů Trhy faktorů
6 Trhy faktorů Tržní selhání
7 Makroagregáty Model důchod-výdaje
8 Spotřeba, Investrice, Peníze Peníze, Model IS-LM
9 Model IS-LM Otevřená ekonomika
10 Otevřená ekonomika
Otevřená ekonomika
11 Otevřená ekonomika Model AD-AS
12 Makropohled na trhy práce Nezaměstnanost
13 Inflace Ekonomický růst
Týden Cvičení středa
1 Úvod, Nástroje
2 OPAKMINITEST MIE (25.9), Poptávka
3 Firma
4 Firma
5 Tržní struktury
6 Tržní struktury
7 Trhy faktorů
8 TEST MIE (6. 11.), Rezerva
9 OPAKMINITEST MAE (13.11.), MAE agregáty
10 Model důchod-výdaje
11 Model IS-LM
12 Otevřená ekonomika
13 TEST MAE (11. 12.), Rezerva

Od ZS 2017 nejsou v mikroekonomické části kurzu testována, resp. zkoušena témata Riziko a Všeobecná rovnováha (model 2x2x2x2). V makroekonomické části kurzu nejsou předmětem testů (ani zkoušení) reálie, resp. otázky ohledně aktuální makroekonomické situace ČR. V případě společných přednášek s kurzy Mikroekonomie a Makroekonomie (3MI403, 3MI405, 3MI404, 3MI406 aj.) přitom mohou být některá výše uváděná témata přednášena.

–  V semestru (od ZS 2017 včetně) lze získat maximálně 40 bodů (maximálně 30 bodů za průběžné testy MIE & MAE + maximálně 10 bodů za aktivitu)

–   Do aktivity se započítávají opakovací minitesty MIE a MAE (každý hodnocen maximálně 2 body), které se píší na cvičení 2., resp. 9. týden, další formy aktivity upřesní cvičící

Opakovací písemné MINITESTY zahrnují problematiku bakalářské mikroekonomie (úvod, spotřebitel, poptávka, technologie, náklady, příjmy, zisk, tržní struktury (konkurence dokonalá i nedokonalá), trhy faktorů (včetně trhů kapitálu)) a bakalářské makroekonomie (makroagregáty, model důchod-výdaje, peníze, AS a AD, cykly a růst, nezaměstnanost, inflace, měnové kurzy, platební bilance, mezinárodní obchod, fiskální a monetární politika)

– Případné nahrazování testů (pouze při adekvátně omluvené, resp. doložené neúčasti) řeší cvičící, resp. v případě problémů a nejasností garant, opakovací minitesty se nenahrazují

– Je předpokládána aktivní účast nejenom na cvičeních, nýbrž i na přednáškách, pouze na přednáškách budou upřesňovány typové úkoly a problematika k testům

Průběžný písemný TEST MIE proběhne na cvičení 8. týden výuky, maximum 15 bodů, test zahrnuje problematiku spotřebitele, poptávky, firmy a tržních struktur

(základní literatura Hořejší, B., Soukupová, J., Macáková, L., Soukup, J.: Mikroekonomie. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha, Management Press 2018 či vydání předchozí – kapitoly 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (bez teorie her), 12 (pouze Baumolův model firmy))

Průběžný písemný TEST MAE proběhne na cvičení 13. týden výuky, maximum 15 bodů, test zahrnuje problematiku makroagregátů, modelu důchod-výdaje, spotřeby, úspor a investic, trhu peněz, modelu IS-LM a otevřené ekonomiky (základní literatura Soukup, J., Pošta, V., Neset, P., Pavelka, T.: Makroekonomie. 3 aktualizované a doplněné vydání. Praha, Management Press 2018 či vydání předchozí – kapitoly 1-8 (účinnost politik v modelu IS-LM-BP pouze pro podmínky dokonalé kapitálové mobility))

Ve zkouškovém období proběhne Závěrečný písemný TEST MIE & MAE, ve kterém lze získat maximálně 50 bodů

– Ústní část zkoušky (podle stanovených tematických okruhů) se týká pouze studentů, kteří si chtějí známku změnit v rozsahu 10 bodů

– Konkretizace pokynů včetně studijní literatury nebo odkazů na vzorové testy atd. bude poskytnuta na přednáškách a cvičeních

– Testy ani minitesty během semestru nelze psát mimo stanovená cvičení

– Na závěrečný písemný test, resp. případnou ústní část zkoušky, bude přihlašování realizováno přes InSIS v závěru semestru

–   Výše uvedený plán přednášek i cvičení je orientační, vyučující strukturu cvičení může přizpůsobit přednáškám i požadavkům studentů, plán minitestů a testů je závazný

  • Termíny závěrečných testů ve zkouškovém období budou upřesněny během semestru.

S případnými dotazy se obracejte, prosím, na garanta kurzu např. pomocí sirucek@vse.cz