Státní zkoušky

Okruhy ke zkoušce z Ekonomie

Část mikroekonomie

1. Chování spotřebitele a formování poptávky
Užitek a jeho měření. Optimum spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu přímé měřitelnosti užitku. Optimum spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu neměřitelnosti užitku. Faktory, které ovlivňují poptávku. Cenová elasticita poptávky.

2. Produkční a nákladová funkce v krátkém období
Charakteristika krátkého období. Produkční funkce v krátkém období. Celkový, mezní a průměrný produkt. Náklady firmy v krátkém období. Odvození nákladové funkce z produkční funkce. Typy, tvary a vlastnosti nákladů v krátkém období.

3. Produkční a nákladová funkce v dlouhém období
Charakteristika dlouhého období. Izokvanta, mapa izokvant = zobrazení dlouhodobé produkční funkce. Izokosta. Nákladové optimum firmy. Odvození nákladové funkce z produkční funkce. Typy, tvary a vlastnosti nákladů v dlouhém období.

4. Příjmy, zisk a optimum firmy
Celkové, průměrné a mezní příjmy v podmínkách dokonalé konkurence. Celkové, průměrné a mezní příjmy v podmínkách nedokonalé konkurence. Náklady explicitní a implicitní. Zisk účetní a zisk ekonomický. Optimální výše výstupu firmy – zlaté pravidlo maximalizace zisku.

5. Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu, rovnováha dokonale konkurenčního trhu
Charakteristika dokonalé konkurence. Nabídka firmy v krátkém období. Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Elasticita nabídky. Tržní nabídka. Efektivnost dokonalé konkurence.Tržní rovnováha a její podmínky. Rovnováha a efektivnost. Výhody ze směny. Rovnováha z hlediska délky období. Rovnováha a současná změna nabídky a poptávky. Teorém pavučiny.

6. Obecné rysy nedokonalé konkurence na trhu výrobků a služeb
Příčiny existence nedokonalé konkurence. Společné a rozdílné rysy dokonalé a nedokonalé konkurence. Typy firem v tržní ekonomice. Alternativní cíle firmy. Srovnání chování firmy, která maximalizuje zisk a firmy, která maximalizuje obrat (tržby, celkový příjem).

7. Specifické rysy nedokonalé konkurence na trhu výrobků a služeb
Formy nedokonalé konkurence. Monopol. Oligopol (smluvní oligopol, oligopol s dominantní firmou). Monopolistická konkurence – rozlišení krátkodobé a dlouhodobé situace.

8. Obecný model tvorby cen výrobních faktorů
Podstata a specifika trhů výrobních faktorů. Poptávka po výrobních faktorech. Nabídka výrobních faktorů. Formy cen výrobních faktorů. Teorie rozdělování na bázi teorie mezní produktivity. Skladba důchodů domácností. Zdroje nerovností v důchodech a měření těchto nerovností.

9. Trh práce
Práce jako výrobní faktor. Poptávka po práci. Nabídka práce. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu práce. Nedokonalosti trhu práce (příčiny a důsledky nedokonalostí, problematika působení odborů a monopsonu na trhu práce).

10. Trh kapitálu. Trh půdy
Základní pojmy teorie kapitálu (pojetí a členění kapitálu). Poptávka na trhu kapitálu. Nabídka na trhu kapitálu. Rovnováha na trhu kapitálu. Trh kapitálových statků. Specifika trhu s půdou. Ekonomická renta.

11. Tržní selhání a působení státu
Formy tržních selhání. Monopolní síla. Externality. Externality ¨ve výrobě. Externality ve spotřebě. Kladné externality a neefektivnost. Záporné externality a neefektivnost. Veřejné statky. Vlastnosti veřejných statků. Optimální množství veřejného statku. Asymetrické informace.Morální hazard. Nepříznivý výběr. Působení státu na mikroekonomické subjekty.

Literatura:
Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie – základní kurs. 2003, ISBN 80-86175-38-3 a všechna novější vydání
Další literatura dle akreditace

Část makroekonomie

1. Domácí produkt
Hrubý a čistý produkt. Nominální a reálný produkt. Metody měření HDP. Rozdělování produktu. Agregátní výdaje a jejich složky. Makroekonomický koloběh (toky mezi makroekonomickými sektory).

2. Rovnovážný produkt
Spotřeba, investice (plánované a neplánované). Model rovnovážného produktu (45° model): Důchodotvorný účinek investic (multiplikační efekt).

3. Peníze
Vznik a formy peněz. Peněžní zůstatky, poptávka po peněžních zůstatcích. Bankovní soustava. Banky s částečnými rezervami a tvorba peněz (multiplikační tvorba vkladů). Peněžní zásoba a peněžní agregáty. Trh peněz a jeho rovnováha.

4. Agregátní poptávka a agregátní nabídka
Agregátní poptávka. Agregátní nabídka v dlouhém a krátkém období. Potenciální produkt. Makroekonomická rovnováha. Změny agregátní poptávky a agregátní nabídky.

5. Hospodářský cyklus
Fáze a příčiny hospodářských cyklů. Mechanismus hospodářského cyklu. Důsledky cyklických výkyvů.

6. Hospodářský růst
Zdroje hospodářského růstu. Bariéry hospodářského růstu. Hospodářský růst a politika.

7. Trh práce a nezaměstnanost
Příčiny a druhy nezaměstnanosti. Důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti. Snižování nezaměstnanosti (politika vytváření pracovních míst).

8. Inflace
Měření inflace. Důsledky inflace. Příčiny a formy inflace. Phillipsova křivka (přirozená míra nezaměstnanosti, krátkodobá a dlouhodobá Phillipsova křivka).

9. Vnější ekonomická rovnováha
Měnový kurz. Nominální a reálný kurz. Teorie parity kupní síly. Mezinárodní měnový systém. Platební bilance a její složky. Rovnováha platební bilance a její dosahování. Zahraniční zadluženost

10. Veřejné rozpočty a rozpočtová politika
Veřejné rozpočty. Státní rozpočet a jeho struktura. Daně a daňová politika. Schodek státního rozpočtu (cyklický a strukturální schodek). Financování rozpočtového schodku. Účinky státních výdajů (důchodotvorný účinek a efekt vytěsňování). Veřejný a státní dluh.

11. Měnová politika
Nástroje a cíle měnové politiky. Expanzivní a restriktivní politika. Bariéry účinnosti měnové politiky (účinnost v krátkém a dlouhém období). Protiinflační politika

12. Mezinárodní obchod a zahraničně-ekonomická politika
Mezinárodní obchod (absolutní a komparativní výhody). Přínosy z mezinárodního obchodu. Ochranářství v mezinárodním obchodě a jeho důsledky (dovozní cla, dovozní kvóty). Systém pevných měnových kursů a zahraničně ekonomická politika. Systém pružných měnových kursů a zahraničně ekonomická politika.

Literatura:
Pavelka, T.: Makroekonomie. Základní kurz. 1.vydání. Melandrium 2006, ISBN 80-86175-45-6.
Další literatura dle akreditace