Podmínky ukončení kurzu – Mikroekonomie (3MI405)

Práce v průběhu semestru a dílčí zkouška

Absolvování předmětu je založeno na práci studenta na semináři a na dílčí zkoušce.

Na seminářích může student získat body a) za svou aktivní účast (10 bodů), b) za průběžné testy (40 bodů).
Celkové hodnocení u dílčí zkoušky vzniká součtem bodů za aktivity během semestru, průběžné testy a ústní zkoušku:

Aktivita na seminářích

10 bodů

Průběžné testy

40 bodů

Zkouška

50 bodů

Celkem – maximum

100 bodů

 

Poznámky:

Hranice postupu k ústní zkoušce. K ústní zkoušce postoupí student, který dosáhl z průběžných testů minimálně 20 bodů.

Informace o průběžných výsledcích jsou studentům poskytnuty v ISIS v polovině semestru a na jeho konci a individuálně v konzultačních hodinách vedoucích seminářů.

Okruhy k dílčí zkoušce z Ekonomie 2 (mikroekonomie).

Klasifikační stupnice:

Ukončení

Klasifikační stupeň

Odpovídající slovní hodnocení a zápis v indexu

Poznámka

ukončeno úspěšně 1 výborně Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 90 % maxima bodů.
2 velmi dobře Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 75 %, avšak méně než 90 % maxima bodů.
3 dobře Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 60 %, avšak méně než 75 % maxima bodů.
ukončeno neúspěšně 4 nevyhověl(a) Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň studentovi, který nedosáhl ani 60 % maxima bodů a zároveň mu nebyl udělen stupeň 4+.
ND nevyhověl(a) Student se nedostavil ke zkoušce.
neukončeno 4+ nevyhověl(a) Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 50 %, avšak méně než 60 % maxima bodů, případně je tento stupeň udělen podle uvážení učitele.
Student má možnost opakování – viz poznámka.
Tento dočasný výsledek se nezapisuje do indexu.
O omluveno Upraveno v čl. 19 Studijního řádu.

Student, který byl klasifikován stupněm 4+, může využít další termín pro skládání zkoušky. Stupněm 4+ nelze klasifikovat neúspěšnou zkoušku skládanou v posledním vypsaném termínu v daném semestru. Pokud student nevyužije do konce semestru možnost opakování, je mu dočasná klasifikace 4+ změněna na 4.

Státní závěrečná zkouška z Ekonomie

Státní závěrečná zkouška (část z předmětu Ekonomie) má podobu ústní komisionální zkoušky z předmětů makroekonomie a mikroekonomie. Student odpovídá na jednu otázku, kterou si losuje. Seznam okruhů ke státní zkoušce z Ekonomie je uveden na webu katedry.

Otázka je formulována tak, aby student při státní zkoušce zejména prokázal schopnost orientovat se v určité (širší) problematice z ekonomické teorie

Okruhy ke zkoušce

 • Užitek, preference a optimum spotřebitele
 • Vliv změny důchodu spotřebitele na jeho poptávku
 • Vliv změn cen na individuální poptávku
 • Rozhodování jedince v podmínkách rizika a funkce užitku
 • Rozhodování jedince v podmínkách rizika a indiferenční analýza
 • Technologie a náklady v krátkém období
 • Technologie a náklady v dlouhém období
 • Zisk, příjmy a alternativní cíle firmy
 • Podmínky optimálního výstupu firmy
 • Dokonale konkurenční firma a trh v krátkém období
 • Dokonale konkurenční firma a trh v dlouhém období
 • Monopol, cenová diskriminace
 • Monopolistická konkurence
 • Modely oligopolu
 • Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce
 • Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce
 • Nabídka na dokonale a nedokonale konkurenčním trhu práce
 • Spotřební a investiční rozhodování na trzích kapitálu
 • Tržní selhání a možnosti jejich řešení