Vzorové testy – Ekonomie 2 (3MI402 a 3MI411)

Ukázkový opakovací MIE minitest od ZS 2017

1) Zapište pomocí rovnice nákladové optimum firmy, včetně slovního označení použitých symbolů (1 bod)

2) Zakreslete dlouhodobé optimum reprezentativní firmy v podmínkách monopolistické konkurence a vyznačte optimální výstup a cenu (1 bod)

(základní literatura Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie. Základní kurs. 11. vydání. Slaný, Melandrium 2010 a dotisk 2017 nebo vydání předchozí)

Ukázkový opakovací MAE minitest od ZS 2017

1) Zapište pomocí rovnice jednoduchý výdajový multiplikátor transferových plateb v uzavřené ekonomice z modelu důchod-výdaje, včetně slovního označení použitých symbolů (1 bod)

2) Zakreslete dlouhodobou Phillipsovu křivku a vyznačte úroveň přirozené míry nezaměstnanosti (1 bod)

(základní literatura Pavelka, T.: Makroekonomie. Základní kurz. 3. vydání. Slaný, Melandrium 2007 nebo vydání předchozí)

Ukázkový MIE test během semestru od ZS 2017

1) Spotřebitel vnímá statek X jako Giffenův. Preference ke statku Y jsou pozitivní. Sestrojte dva body optima pro dvě různé ceny statku X (při stejném důchodu a ceně statku Y – uvažujte růst ceny px) tak, aby odpovídaly tomuto předpokladu a proveďte rozklad na substituční a důchodový efekt cenové změny (včetně vyznačení směru jednotlivých efektů) (2 body)

2) Spotřebitel vynakládá danou částku I na spotřebu dvou statků X a Y, přičemž 60 % příjmu utratí za nákup statku X. Koeficient důchodové elasticity poptávky po statku X: EIDX  = 2.

 1. a) Vypočítejte koeficient důchodové elasticity poptávky pro statek Y a určete charakter statku Y (1 bod)
 2. b) S využitím znalosti EIDX vypočtěte množství X, pokud směrnice Engelovy funkce = 0,5 a I = 100 Kč (2 body)

3) Je dána produkční funkce firmy: Q = 4.K.L. Mzdová sazba = 3 USD, nájemné = 6 USD.

 1. a) S využitím nákladového optima určete maximální produkci při TC = 84 USD (2 body)
 2. b) Určete typ výnosů z rozsahu (1 bod)

4) Předpokládáme monopol na trhu produkce. Firma vyrábí s obvyklým vývojem nákladů, přičemž se klesající výnosy z variabilního vstupu prosazují od desáté jednotky produkce. Firma maximalizující zisk v bodě optima minimalizuje ztrátu pokračováním ve výrobě.

 1. a) Znázorněte graficky situaci firmy pomocí jednotkových veličin, včetně vyznačení desáté jednotky produkce (1 bod)
 2. b) Vyznačte ve výše specifikovaném grafu velikost fixních nákladů (1 bod)

5) Údaje pro modelovou firmu: P = 40 – 2.q, TC = q2 + 10.q.

 1. a) Vypočtěte velikost průměrného zisku při strategii maximalizace zisku (2 body)
 2. b) Vypočtěte optimální cenu při strategii maximalizace obratu (1 bod)

6) Uvažujte reprezentativní monopolisticky konkurenční firmu v Chamberlinově modelu.  Graficky znázorněte dlouhodobé optimum této firmy, včetně vyznačení výstupu a ceny, a popisu konstrukce příslušných poptávkových křivek (2 body)

(základní literatura Hořejší, B., Soukupová, J., Macáková, L., Soukup, J.: Mikroekonomie. 5. aktualizované vydání. Praha, Management Press 2010 či vydání předchozí – kapitoly 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (pouze Baumolův model firmy), vždy bez dodatků a rozšiřujících výkladů, další pasáže, které nebudou předmětem testu, budou upřesňovány na přednáškách)

Ukázkový MAE test během semestru od ZS 2017

1) Údaje pro modelovou ekonomiku v mld. USD: Výdaje domácností na dlouhodobé spotřební předměty = 600, výdaje domácností na krátkodobé spotřební předměty = 300, výdaje domácností na služby = 300, výdaje domácností na bytovou výstavbu = 100, čisté soukromé domácí investice = 400, amortizace = 150, vládní výdaje = 700, vládní nákupy = 650, export = 200, čistý export = – 200. Velikost ukazatele hrubého domácího produktu zde činí ……………………………………………………………………………………………………mld. USD (1 bod) 

2) Uvažujte modelovou dokonale konkurenční ekonomiku a neoklasický model investic. Mezní fyzický produkt kapitálu je popsán rovnicí: MPPK = 200 – 2.K. Cena kapitálu činí       1 000 USD za jednotku, cena finálního produktu je 50 USD za jednotku. Optimální množství kapitálu zde činí………………………………………………………………………………………………….(1 bod)  

3) Pro dvousektorový model důchod-výdaje je zadáno: S = – 200 + 0,2.Y, autonomní investice =  1 200 mld. USD. Rovnovážná úroveň důchodu zde činí………………….mld. USD (1 bod)

4) Údaje pro třísektorový model důchod-výdaje v mld. USD: Rovnovážný produkt = 2 000, jednoduchý výdajový multiplikátor se sazbou důchodové daně = 2,5, mezní sklon k úsporám  = 0,2, změna vládních nákupů = + 5, změna vládních transferů = + 5. Celková změna indukovaných výdajů zde činí …………………………………………………….mld. USD (2 body)

5) Ve čtyřsektorové modelové ekonomice znáte funkci úspor: S =  – 350 + 0,2.YD, daňovou funkci: TAT = 150 + 0,1Y a funkci čistého exportu: NX =  240 – (250 + 0,2.Y). Dále znáte vládní transfery = 120, vládní výdaje = 300 a investice = 420. Velikost rovnovážného produktu v modelu důchod-výdaje zde přibližně činí (při použití multiplikátoru jeho hodnotu zaokrouhlete na dvě desetinná místa) ………………………………………………………………… (2 body)

6) Uvažujte lineární třísektorový model důchod-výdaje.

 1. a) Zakreslete úroveň rovnovážného a potenciálního produktu. Příslušnou křivku agregátní poptávky popište rovnicí s proměnnými AD a Y (1 bod)
 2. b) Zakreslete ve výše specifikovaném grafu takový produkt, při kterém dochází k neplánovanému poklesu zásob. Tuto velikost neplánovaných zásob vyznačte (1 bod)

7) Funkci poptávky po penězích uvažujte v podobě používané pro odvození lineární křivky LM. Nominální zásoba peněz činí 900. Koeficient citlivosti poptávky po penězích na úrokovou míru = 50. Příslušná rychlost peněz = 2. Index cenové hladiny = 0,9. Reálný produkt činí 3 000. Rovnováhy na trhu peněz je dosahováno při úrokové míře = ……………………………………………………………………………………………………………………..% (1 bod)

8) Uvažujte lineární model IS-LM se standardním průběhem křivek. V modelu graficky vyznačte body A a B. Pro bod A platí, že AD = Y a existuje zde nerovnováha trhu peněz typu, že na trhu ostatních finančních aktiv existuje přebytek poptávky. Pro bod B platí, že jde o úroveň potenciálního produktu (1 bod)

9) Uvažujte monetární restrikci uskutečněnou operacemi na volném trhu v modelu IS-LM v uzavřené ekonomice.

 1. a) Zapište schéma příslušného keynesovského transmisního mechanizmu (1 bod)
 2. b) Zakreslete dva modelové případy přerušení výše uvedené transmise s využitím sklonů křivky IS, resp. LM, včetně specifikace příslušných koeficientů ovlivňujících sklon (2 body)

10) Uvažujte Mundell-Flemingův model se situací dokonalé kapitálové mobility. V režimu fixního měnového kurzu dojde k čisté fiskální expanzi.  Doplňte posloupnost kroků (1 bod)   

růst G – posun IS doprava – …………………….. platební bilance – tlak na pokles E – intervence ……………………………………………. domácí měny – posun LM doprava

(základní literatura Soukup, J., Pošta, V., Neset, P., Pavelka, T., Dobrylovský, J.: Makroekonomie. 2. aktualizované vydání. Praha, Management Press 2016 či vydání předchozí – kapitoly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vždy bez dodatků a rozšiřujících výkladů, další pasáže, které nebudou předmětem testu, budou upřesňovány na přednáškách)

Ukázkový závěrečný MIE & MAE test během zkouškového období od ZS 2017

1) Na trhu práce působí odbory. Trh je charakterizován tržní poptávkou po práci: D: w = 500 – 25.L a tržní nabídkou práce S: w = 50 + 5.L.

 1. a) Určete optimální zaměstnanost a příslušnou mzdovou sazbu, pokud cílem odborů je maximalizace celkové mzdy členů odborů (2 body) L = 10, w = 250
 2. b) Určete optimální zaměstnanost a příslušnou mzdovou sazbu, pokud cílem odborů je maximalizace ekonomické renty (2 body) L = 8,18, w = 295,5
 3. c) Určete optimální zaměstnanost a příslušnou mzdovou sazbu, pokud cílem odborů je co nejvyšší zaměstnanost (1 bod) L = 15, w = 125

2) Uvažujte aproximativní verzi teorie nekryté parity úrokových měr. Domácí ekonomika používá měnu A, zahraniční ekonomika měnu B. Uvažujte domácí úrokovou míru 3 % a zahraniční úrokovou míru 2 %. Očekávání investorů ohledně budoucí kurzu činí 20,6 A/B.

 1. a) Určete výnosnost zahraničních depozit vyjádřenou v domácí měně, pokud spotový kurz činí 20,5 A/B (2 body) 0,02 + (0,1/20,5) = 0,025, tj. 2,5 %
 2. b) Určete výši rovnovážného spotového měnového kurzu (3 body) 0,03 – 0,02 = ((20,6 – E)/E), z toho E = 20,4

3) Graficky odvoďte důchodovou spotřební křivku a příslušné Engelovy křivky pro statek Giffenův. Specifikujte velikost koeficientu důchodové elasticity poptávky a pojednejte o využití důchodové elasticity při rozhodování firmy (maximálně 10 bodů)

4) Porovnejte z hlediska alokační efektivnosti tržní struktury dokonalé konkurence, monopolistické konkurence a úplného monopolu. Výklad doprovoďte grafickými náčrtky (maximálně 10 bodů)

5) Uvažujte lineární statický model IS-LM v uzavřené ekonomice. Zhodnoťte účinnost monetární restrikce při různých sklonech křivky IS a křivky LM. Výklad doprovoďte grafickými náčrtky (maximálně 10 bodů)

6) Charakterizujte koncept Phillipsovy křivky rozšířené o očekávanou inflaci, včetně specifikace rovnice krátkodobé SPC. Zhodnoťte zde možnost substituce mezi inflací a nezaměstnaností. Výklad doprovoďte grafickými náčrtky (maximálně 10 bodů)

(základní literatura MIE – Hořejší, B., Soukupová, J., Macáková, L., Soukup, J.: Mikroekonomie. 5. aktualizované vydání. Praha, Management Press 2010 či vydání předchozí – kapitoly 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (pouze Baumolův model firmy), 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, vždy bez dodatků a rozšiřujících výkladů, další pasáže, které nebudou předmětem testu, budou upřesňovány na přednáškách & základní literatura MAE – Soukup, J., Pošta, V., Neset, P., Pavelka, T., Dobrylovský, J.: Makroekonomie. 2. aktualizované vydání. Praha, Management Press 2016 či vydání předchozí – kapitoly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, vždy bez dodatků a rozšiřujících výkladů, další pasáže, které nebudou předmětem testu, budou upřesňovány na přednáškách)

Další ukázkové varianty různých MIE & MAE testů z minulých semestrů jsou k dispozici na http://nb.vse.cz/~sirucek